ŠMAJS JOSEF, prof. PhDr. Ing., CSc.

“Více než třicet let píši a učím, že pyšná technická kultura je ohrožena sama sebou, protože lehkomyslně rozbíjí jen jednou evolučně vytvořené předpoklady své dlouhodobé existence. Usiluje o růst a expanzi na úkor přírody, pohrdá Zemí, upírá jí právo na přirozenou obnovu a evoluci.
Zachovat na Zemi lidský druh znamená co nejdéle udržet neredukovanou a nezamořenou planetu. Předpokládá to pochopit lidskou biologickou podmíněnost přirozenými strukturami, přiznat Zemi její zamlčované vlastnosti a práva, její subjektivitu.
Přál bych si, aby návrh konceptu Ústavy Země podpořil nejen biofilní zákonodárství a šíření pravdivého ontologického minima o povaze pozemského bytí, ale i uvadající morálku a nový propřírodní étos, bez něhož globální ekologickou krizi nepřekonáme.“

Životopis

Absolvoval JSŠ v Uhlířských Janovicích. Vystudoval strojní inženýrství na VA v Brně a obor filosofie na MU v Brně. V roce 1972 získal titul PhDr., v roce1978 titul CSc., profesorem byl jmenován v roce1997.

Od roku 1979 do roku 2009 působil na katedře filosofie FF MU v Brně. V letech 1996-2000 vedl katedru filosofie, jedno funkční období byl proděkanem FF MU, byl členem vědecké rady FF MU, pracoval v senátu FF MU, v senátu MU a v Radě vysokých škol. Od roku1988 souvisle pracuje v redakční radě Filosofického časopisu, deset let byl členem redakční rady časopisu Problemy ekologii (Myslowice, Polsko). Je členem Obce spisovatelů, od roku 2008 do roku 2011 byl členem jejího vedení (rady). Na katedře filosofie FF MU přednášel ontologii, gnoseologii, filosofii techniky, vztah přírody a kultury. Nyní přednáší filosofii a filosofii techniky na ESF MU a na FSS MU. Je naším předním odborníkem v oboru ekologické filosofie, kterou od konce 80. let rozvíjí jako součást své evoluční ontologie.

V roce 2008 se zúčastnil Světového filosofického kongresu v korejském Soulu a Světové konference o vzdělání v japonském Kyotu. V roce 2013 se aktivně zúčastnil Světového filosofického kongresu v Athénách.

Je autorem mnoha knih s ontologickou a ekologickou tematikou, které jsou překládány do jiných jazyků. Pro americkou encyklopedii Encyclopedia of Anthropology (2006) zpracoval hesla Culture, Nature, Technology, Environmental Philosophy. Publikoval 300 vědeckých statí a studií, výsledky své práce často popularizuje v tisku i v rozhlase. V roce 2012 obdržel v Rusku za knihu Kultura pod ugrozoj (Překlad Ohrožené kultury) Cenu za nejlepší vědeckou knihu roku. Dvakrát byl navržen na Cenu rektora MU a dvakrát na Cenu Města Brna. V roce 2014-2015 s přispěním V. Vomáčky a A. Rosy připravil Filosofický koncept Ústavy Země.

Vybrané knižní publikace

Sociální funkce vědy (Brno, MU 1986);
Úvod do ontologie (Brno, MU 1991);
Kultura proti přírodě (Brno, “Zvláštní vydání” 1994, Dobromysl 1996);
Kultur gegen Natur (Dobromysl 1996);
Culture agains Nature (Dobromysl 1996);
Ohrožená kultura (Brno, 1995, Praha, Hynek 1997, Brno, Host a MU 2011);
Ohrozená kultúra (Banská Bystrica, PRO 2006),
The Treatened Culture (Prešov, Slovacontact 1998);
Kultura pod ugrozoj (Novosibirk, Akademija nauk 2012);
Konflikt přirozené a kulturní evoluce (Brno, MU 1997);
Drama evoluce (Praha, Hynek 2000);
Gnoseologické implikace evoluční ontologie (Brno, MU 2001);
Evoluční ontologie (spoluautor J, Krob; Brno, MU 2003);
Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje (Brno, Doplněk 2003);
Filosofie – obrat k Zemi (Praha, Acdemia 2008);
Potřebujeme filosofii přežití (Brno, Doplněk 2008; Doplněk 2011);
Uvedení do evoluční ontologie (Brno, MU 2008);
Evolutionary Ontology (Amsterdam, New York, Rodopi 2008);
Evoluční ontologie kultury a problém podnikání (Brno, Doplněk a MU 2012).
Fenomén technika (Praha, Grada 2015, v tisku)
Ústava Země. Filosofický koncept.(Banská bystrica, PRO 2015)

Vybrané knihy se spoluautory

Příroda a kultura (spoluautoři J. Cetl a S. Hubík; Praha, Svoboda 1990);
Tři hlasy (spoluautoři I. Klíma a V. Cílek; Brno, Doplněk 2010);
Tři studie z environmentální filosofie (spoluautoři B. Binka a M. Timko; Brno, MU 2011);
Etika, ekonomika, příroda (spoluautoři B. Binka a I. Rolný; Praha, Grada 2012);
Nezaměstananost (spoluautoři B. Buchtová a Z. Boleloucký; Praha, Grada 2013).

Editorství knih

K problému ontologie kultury (Brno, MU 2009);
Aby Země nebyla jen hrobem (Praha, Obec spisovatelů 2011).